Životné poistenie

V rámci spolupráce OZZVJS a spoločnosti DALIAN majú členovia OZ Väzenskej a justičnej stráže a ich rodinní príslušníci možnosť získať: 

 

Exkluzívny balík životného poistenia poisťovne GENERALI

  benefit, vo forme skupinového rizikového poistenia GEB

    è krytie najdôležitejších životných a úrazových rizík ç   

 

   Výhody:
 • záruka zabezpečenia seba i svojich najbližších pred finančným zaťažením spôsobeným úrazom alebo vážnou chorobou
 • pomoc v nepriaznivých životných situáciach
 • výhodná cena – poistenie je až o 70% lacnejšie ako štandardná cena individuálneho poistenia, 
 • bez skúmania BMI
 • bez rizikového príplatku 
 • zdravotný stav – dotazník pri vstupe do poistenia nie je potrebné vyplňovať, pokiaľ ste v minulosti neprekonali nejaké vážne ochorenie 
 • finančný dotazník – nevyplňuje sa 
 • automatické krytie – zaradenie do poistenia na základe Prihlášky do poistenia.pdf, resp. mailom na odborár@dalian.sk, následne spracujeme Vaše osobné údaje, súhlas potvrdíte sms-kódom 
 • poistný certifikát – poisťovňa Vám automaticky vystaví potvrdenie o poistení
 • platnosť poistenia - 24 hodín denne, 7 dní v týždni a na celom svete, v pracovnom aj vo voľnom čase, platné počas trvania pracovného pomeru 
 • nepretržitá poistná ochrana – až do veku 70 rokov
 • možnosť výberu najvhodnejšieho balíka krytia pre Vás, balík pre rodinných príslušníkov:

BALÍČEK KRYTIA

VARIANT 1

VARIANT 2

VARIANT 3

VARIANT

Rodina

Poistné krytie

 

Poistná suma na 1 osobu

Smrť z akejkoľvek príčiny

5 000,00

10 000,00

20 000,00

5 000,00

Smrť následkom úrazu

s 2-násobným plnením pri dopravnej nehode

10 000,00

20 000,00

20 000,00

40 000,00

40 000,00

80 000,00

10 000,00

20 000,00

Poistenie závažných ochorení (37 vymenovaných)

5 000,00

10 000,00

20 000,00

5 000,00

Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením až do 500% poistnej sumy ... max až

10 000,00

50 000,00

20 000,00

100 000,00

40 000,00

200 000,00

10 000,00

50 000,00

Denná dávka v prípade hospitalizácie úrazom

10,00

20,00

20,00

10,00

Poistenie úplnej trvalej invalidity z akejkoľvek príčiny

5 000,00

10 000,00

20 000,00

--------------

Denné odškodné pri úrazoch s liečením nad 15 dní

-------------

-------------

--------------

10,00

Celkové mesačné poistné na 1 osobu

5,08 EUR

10,16 EUR

19,92  EUR

6,59 EUR

           

Poistenie pre prípad smrti (s konštantnou poistnou sumou)  

Poistenie pre prípad smrti poskytuje poistnú ochranu pre prípad smrti poistenej osoby. V prípade smrti poistenej osoby počas doby trvania poistenia vyplatí poisťovateľ poistné plnenie vo výške dohodnutej poistnej sumy oprávnenej osobe, resp. oprávneným osobám. 

Poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode

Poistnou udalosťou je úraz poistenej osoby, ak nastane počas doby trvania poistenia a jeho následkom je smrť poistenej osoby. Ak poistená osoba zomrie do 3 rokov od poistnej udalosti na následky úrazu, poisťovateľ vyplatí dohodnutú poistnú sumu. Ak k úrazu poistenej osoby došlo pri dopravnej nehode, vyplatí poisťovateľ dvojnásobok dohodnutej poistnej sumy.

Poistenie závažných ochorení (37 vymenovaných)

Poistnou udalosťou sa rozumie prvé indikovanie a vykonanie operácie alebo prvé ochorenie niektorou z chorôb uvedených v Tabuľke závažných ochorení. Poistné plnenie je splatné, ak závažné ochorenie bolo diagnostikované najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od začiatku poistenia.

Poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením

Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ak nastane počas doby poistenia, ktorý zanechá trvalé následky aspoň v minimálnom rozsahu po ustálení telesného poškodenia najneskôr do 3 rokov od vzniku úrazu. Výška poistného plnenia sa potom rovná súčinu poistnej sumy a percentuálneho rozsahu trvalých následkov. Poistné plnenie je splatné od 0,001% až po 500% poistnej sumy.

Poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu

Ak nastane úraz a bezprostredne po ňom nasleduje hospitalizácia poisteného, vyplatí poisťovateľ za každý deň pobytu v nemocnici dennú dávku dohodnutú v poistnej zmluve. Za hospitalizáciu sa považuje nevyhnutný pobyt v nemocnici na území SR, ktorý trvá minimálne 24 hodín. Denná dávka pri pobyte v nemocnici sa prepláca najdlhšie po dobu 2 rokov odo dňa úrazu.

Poistenie invalidity v rozsahu nad 70% s výplatou poistného plnenia jednorazovo vo výške dohodnutej poistnej sumy

Poistnou udalosťou sa rozumie priznanie invalidity poistenej osoby v dôsledku choroby alebo úrazu a zároveň:

 1. rozhodnutie o invalidite nadobudlo právoplatnosť počas trvania poistenia a počas života poisteného,
 2. miera poklesu je 71% a viac.

Poistenie dennej dávky pre prípad vážnejších úrazov (od 15.dňa)

Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ak nastane počas doby poistenia a doba hojenia telesného poškodenia je dlhšia ako 14 dní. V takom prípade poskytne poisťovateľ za každý deň liečenia spätne od 1. dňa poistné plnenie.

Poistné Podmienky GENERALI.zip

 

Kontaktujte nás pre bližšie informácie a uzatvorenie poistenia:

 • 0911 892 427, slavka@dalian.sk, Slávka Rust
 • 0908 622 860, info@dalian.sk, Bibiana Mathiová
 • 0908 082 820, martina@dalian.sk, Martina Dzuricová
 • 0907 638 023, info@dalian.sk, Andrea Šenitková

 

O D P U R Ú Č A M E

Každá zmluva životného poistenia by mala byť prehodnocovaná minimálne každých 5 rokov, respektíve pri dôležitej životnej udalostí (narodenie dieťaťa, kúpa nehnuteľnosti...)

Máte zmluvu životného poistenia a chceli by ste si dať preveriť jej vhodnosť?

Kontaktujte nás a zabezpečíme Vám osobné poradenstvo, resp. stretnutie s našimi poistnými špecialistami v rámci Slovenska.  

Spolupracujeme s nasledovnými poisťovňami: